4,50 €

5,00 €

8,00 €

4,00 €

7,00 €

7,00 €

Amari

Pastis, Jegermeister, Montenegro, San simone,...

4,00 €

Liquori

Amaretto, Bayle's, Sambuca, Limoncello

4,00 €